Truck4Goods | Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Käesolevates tingimustes on ettevõtte Truck4Goods märkimiseks kasutatud lühendit „T4G“.

 1. Töödeldavad andmed:
  • Nimi, e-mail, telefoni number, elukoht;
  • Sõitjate hetkeasukoht teenust läbi Truck 4 Goods keskkonna osutades;
  • Veoteenuse osutajate sõidukite andmed (numbrimärk, kindlustuste andmed);
  • Hinnangud veoteenuse osutajate kohta;
  • Veoteenuse osutaja juhiloa andmed;
  • Transporditeenuste osutamise finantsandmeid ei loeta isikuandmeteks, sest juhid osutavad teenuseid majandus- ja kutsetegevuse käigus.
 2. Andmetöötluse eesmärk:
  • Me kogume ja töötleme isikuandmeid, et ühendada tellijaid veoteenuse osutajatega, aitamaks tellijatel kaupa sihtupunktide vahel transportida.
  • Veoteenuse osutaja geograafilist asukohta näitame selleks, et Tellija saaks veenduda enda veose võimalikult ökonoomses ja parimal viisil transportimises. Kui te veoteenuse osutajana ei soovi oma geograafilist asukohta tellijate jaoks avalikustada, peate sulgema T4G rakenduse või märkima rakenduses T4G, et olete võrguühenduseta ja praegu ei paku transporditeenuseid.
  • Juhilubade ja kindlustuse andmeid töötleme selleks, et veenduda veoteenuse osutaja vastavusele teenuse osutamise riigis vastavale seadusandlusele.
  • Veoteenuse osutaja sõiduki andmeid kuvame T4G rakenduses selleks, et nad oleks tellijatele tellimust täites tuvastatavad.
  • Hinnanguid veoteenuse osutaja kohta kuvame T4G rakenduses selleks, et tellijad saaksid veendud teiste tellijate hinnangutel põhinevalt veoteenuse osutaja professionaalsuses.
 3. Õiguslik alus
  • Isikuandmeid töödeldakse juhiga sõlmitud lepingu täitmiseks. T4G teenuste kasutamise eelduseks on juhi identifitseerimise ja asukoha määramise andmete töötlemine.
  • Isikuandmeid võib töödelda petturlike maksete uurimise ja avastamise õigustatud huvi alusel.
 4. Andmete vastuvõtja
  • Veoteenuse ostaja andmeid kuvatakse ainult tellijatele, kes on veoteenuse osutajaga teenuse osutamise läbi T4G rakenduse kinnitanud. Tellija näeb veoteenuse osutaja nime, sõiduki andmeid, veosekindlustuse andmeid, pilti sõidukist ja geograafilist asukohta.
 5. Turvalisus ja ligipääs
  • Teenuste osutamise käigus kogutud isikuandmed edastatakse ja salvestatakse Zone Media OÜ andmekeskustes, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumil. Ainult T4G volitatud töötajatel on juurdepääs isikuandmetele ja nad võivad andmetele juurde pääseda ainult teenuste kasutamisega seotud küsimuste lahendamiseks (sh transporditeenustega seotud vaidlused).
  • T4G kontserni ettevõtted ja partnerid saavad isiklikele andmetele juurde pääseda ulatuses, mis on vajalik klienditoe pakkumiseks.
  • T4G on isikuandmete vastutav töötleja. T4G edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 6. Tellijate isikuandmete töötlemine
  • Veoteenuse osutaja ei tohi töödelda tellijate isikuandmeid ilma T4G loata. Veoteenuse osutaja ei tohi võtta ühendust tellijaga ega koguda, salvestada, salvestada, anda juurdepääsu, kasutada või ristkasutada tellija poolt esitatud isikuandmeid või kasutada neid T4G rakenduse kaudu mingil muul põhjusel kui veoteenuse osutamiseks.
  • Veoteenuse osutaja on kohustatud järgima tellijate privaatsustingimusi. Rikkumise korral on T4G-l õigus lõpetada teie veoteenus osutamise konto ja nõuda teilt kahju.
 7. Juurdepääs, parandamine, säilitamine, kustutamine ja andmete teisaldatavus
  • Isikuandmeid on võimalik vaadata ja muuta T4G rakenduses.
  • Teie isikuandmed salvestatakse nii kaua, kui teil on aktiivne veoteenuse osutamise konto. Kui teie konto suletakse, säilitatakse isikuandmeid veel 3 aasta jooksul.
  • Raamatpidamise eesmärgil vajalikud andmed säilitatakse 7 aastat.
  • Haldus- või kuritegude, pettuse või valeandmete kahtluse korral säilitatakse andmeid kümme aastat.
  • Vaidluste korral säilitatakse andmed kuni nõude rahuldamiseni või selliste nõuete kehtivusaja lõppemiseni.
  • Me vastame e-posti teel saadetud isikuandmete kustutamise ja edastamise taotlusele ühe kuu jooksul ning täpsustame andmete kustutamise ja edastamise aja.
 8. Vaidluste lahendamine
  • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidlused lahendatakse T4G klienditoega.
  • Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon www.aki.ee, millega saab ühendust võtta e-posti aadressil info@aki.ee.