Truck4Goods | Kasutustingimused

TRUCK4GOODS KASUTUSTINGIMUSED

1. Kasutatavad mõisted

1.1. T4G/haldaja – Truck4Goods.

1.2. Veoteenuse tellija – (ka “tellija” ja “kasutaja”) – on T4G rakenduse kasutaja, kes soovib läbi T4G keskkonna enda kaubale veoteenust saada.

1.3. Veoteenuse osutaja – (ka “kasutaja”) isik, kes teostab T4G keskkonna kaudu kinnitatud vedusid.

1.4. Rakendus – T4G veebi- ja mobiilirakendus.

1.5. Teenus – kõik T4G keskkonnas osutatavad teenused.

2. Rakenduse kasutamine ja kasutamise tingimused

2.1. Truck4Goods (edaspidi ka “T4G”) rakenduse kasutamiseks peab registreerima kasutajakonto T4G veebilehel.

2.2. T4G on veebi- ja mobiilirakendus, mis võimaldab kaubaveoteenuste vajajatel leida otsekontakti autotranspordivahendite omanikega.

2.3. Tellijatel on rakendust kasutades võimalik esitada hinnapäringuid saadetistele, millele soovitakse läbi T4G keskkonna transporti leida. Ühtlasi on tellijatel võimalik läbi keskkonna saada ülevaadet enda poolt esitatud hinnapäringutele, kinnitatud tellimustele ja tellimuste eest esitatud arvetele.

2.4. T4G rakenduse kasutamine toimub Truck4Goods OÜ poolt antud lihtlitsentsi alusel. Litsentsileping kehtib tähtajatult ning on veoteenuse tellijale tasuta. Juhul kui tarkvaras on puudused, siis me kõrvaldame need esimesel võimalusel, kuid palun arvestage, et rakenduses võib mõnikord esineda tehnilisi tõrkeid ning me ei saa garanteerida, et rakendus töötab alati, igavesti ja laitmatult. Samuti ei vastuta me kahjude eest, mis tekib seoses sellega, et T4G rakendus ei tööta või ei ole seda võimalik soovitud viisil kasutada. Juhul kui veoteenuse tellija rakenduse kasutamise õigus tühistatakse, siis muutub kehtetuks ka vastav lihtlitsents.

2.5. Tellija kohustub esitama hinnapäringu juures kõik tellimusega seotud olulised dokumendid, mis on või võivad olla vajalikud veoteenuse osutamiseks hinnapäringus välja toodud tellimuse suhtes.

2.6. Tingimustega nõustudes annab tellija nõusoleku, et kõik T4G keskkonna vahendusel kokku lepitud veoteenuse osutamised on iseseisva iseloomuga lepingud, mis on sõlmitud T4G tingimusi järgides kahe osapoole vahel, kelleks on veoteenuse osutaja ja veoteenuse tellija.

2.7. Kuna T4G rakendus on kommunikatsioonivahend veoteenuse tellija ja veoteenuse osutaja vahel, siis sellest tulenevalt ei saa T4G mõjutada ega vastutada teenuse kvaliteedi ja puuduste eest. Seetõttu ei saa me tagada seda, et T4G kaudu toimunud veoteenuse osutamine toimub alati korrektselt ja puudusteta.

2.8. T4G rakendus ei ole veoteenuse pakkumine ning T4G rakenduse kaudu ei korraldata veoteenuse osutamist.

2.9. Teenuse kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. Kasutades teenust nõustub kasutaja kõikide kasutustingimustega eranditult.

3. Kontot registreerides nõustute järgmiste tingimustega

3.1. T4G-l on õigus lisada rakenduse kasutaja isikuandmed andmebaasi ning edastada isikuandmeid veoteenuse osutajatele vastavalt T4G keskkonna privaatsustingimustele eesmärgiga muuta võimalikuks veoteenuse osutajale ja tellijale omavahel teenuse osutamist vastavalt T4G tingimustele.

3.2. T4G-l on õigus muuta ühepoolselt kasutustingimusi ning privaatsuspoliitikat ning loovutada andmebaasi kolmandatele isikutele. Kasutustingimuste ja privaatsuspoliitika muudatustest teavitame kasutajaid e-kirja teel.

3.3. T4G võib võõrandada isikuandmeid sisaldava andmebaasi kolmandatele isikutele, ilma et peaks sellest rakenduse kasutajaid eelnevalt teavitama. Ettevõtte või andmebaasi võõrandamise korral lähevad üle ka käesoleva litsentsilepingu õigused ja tingimused.

3.4. Konto loomisega nõustute, et T4G võib saata teile teavituslikke tekstsõnumeid ja e-kirju, mis on tavaline osa teenuste kasutamise äritegevusest. Võite igal ajal loobuda T4G-lt tekstsõnumite ja e-kirjade saamisest, saates meili aadressile info@truck4goods.com ja näidates, et te ei soovi neid sõnumeid enam saada, lisades selle mobiilseadme telefoninumbri ja/või e-posti aadressi, kuhu teile sõnumeid saadetakse. Kinnitate, et tekstsõnumite ja e-kirjade vastuvõtmisest loobumine võib mõjutada teenuste kasutamist.

4. Veoteenuse tellimine ja loobumine

4.1. Veoteenuse tellimiseks tuleb tellijal luua endale esmalt kasutajakonto, täites selleks ära konto loomise kriteeriumid. Tellimuse sooritamiseks peab tellija sisestama uue hinnapäringu. Hinnapäringut esitades on tellija kohustatud ära märkima:

4.1.1. tellimuse peale- ja mahalaadimispunkti;

4.1.2. tellimsue maha- ja pealelaadimisaja;

4.1.3. kauba maha- ja laadimispunktides kaubaga tegelevate isikute kontaktandmed;

4.1.4. saadetise spetsiifilised andmed (tüübi, mõõtmed, koguse, kaalu);

4.1.5. saadetise transpordiga seotud erinõuded ja eriomadused;

4.1.6. olemasolu korral saadetisega seotud vedamisel tähtsust omavad dokumendid;

4.1.7. transpordi liigi;

4.1.8. saadetise peale- mahalaadimise viisi;

4.2. Enne hinnapäringu esitamist tuleb tellijal kinnitada kasutajatingimustega nõusolek, kinnitades seeläbi, et on nõus tellimuse sooritama vastavuses T4G tingimustele

4.3. Juhul kui tellija esitab päringu veoteenuse osutamiseks ning veoteenuse osutaja on kinnitanud teenuse vastuvõtmise, siis loetakse seda veoteenuse tellimiseks.

4.4. Tellitud veoteenusest loobumiseks loetakse olukorda, kus Tellija on kinnitanud tellimuse ning T4G rakenduse kasutaja loobub peale vastava teate saamist veoteenuse osutamise/tellimise teenusest. Tellimusest loobumiseks tuleb kasutajal kinnitatud tellimuse juures vajutada nuppu „Tühista“

4.5. Tellitud veoteenuse osutamisest loobumiseks loetakse samuti olukorda, kus T4G rakenduse kasutaja või inimesed, kes on vastutavad veoteenuse tellimise eest, ei ilmu teenuse osutamise alguspunkti rakenduses määratud ajalimiidi jooksul alates ajast, millal veoteenuse osutaja teavitas saabumisest sihtkohta.

4.6. Veoteenusest loobumisel peab T4G rakenduse kasutaja tasuma leppetrahvi. Tühistamistasu ei pea tasuma, kui veoteenuse osutamisest loobumisest teavitamine jääb T4G rakenduses määratud ajalimiidi sisse. Leppetrahvi suurus sõltub tühistatud veose eelduslikust või fikseeritud maksumuse suurusest ning võib olla vastavalt tühistamise asjaoludele muutuv.

4.7. Tellijal on võimalik loobuda kinnitatud tellimusest ilma leppetrahvi maksmata kõige hiljem aja jooksul enne tellimuse sooritamist, mis vastab pakkumises välja toodud orienteeruvale tellimuse sooritamise ajale ja kolme tunni liidetisele. (näiteks, kui tellimuse orienteeruv sooritamise aeg on 1 tund, siis on võimalik tellimust tühistada 4 tundi enne hinnapäringus märgitud tellimuse pealevõtmise aega). Tellimuse tühistamise aeg on nähtav kinnitatud tellimuse juures.

4.8. Tellimusest tühistamise korral peab tellija võtma arvesse, et vedajal võib olla tekkinud tellimuse teostamiseks kulusid, mille hüvitamise kohustus võib tellijale veose tühistamisest tekkida.

4.9. Haldajal on õigus tühistada rakenduse kasutamise õigus juhul kui kasutaja on loobunud lühikese ajaperioodi jooksul kolmest järjestikusest tellimusest. Sellisel juhul teavitab rakendus kasutajat tühistamise kordadest ning peale kolmandat loobumist tühistab T4G kasutuse õiguse. T4G kasutamise õiguse võib tühistada kuni kuueks kuuks. Seejärel saab kasutaja aktiveerida uuesti oma kasutajakonto.

5. Maksmine, tagastamine

5.1. Kinnitatud tellimuse eest tuleb tellijal tasuda hinnapakkumises välja toodud summa T4G keskkonnas välja toodud viisidel. Tellijal on võimalik tellimuse eest tasuda pangalinkidega (Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID) või krediitkaardiga (Visa, MasterCard).

5.2. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Nii pangalingiga, kui ka krediitkaardiga tasumine toimub väljaspool T4G keskkonda Maksekeskus AS turvalises keskkonnas.

5.3. Kinnitatud hinnapäringus välja toodud summa võib muutuda vastavalt tellimuse sooritamisel ilmnenud asjaoludele (ooteaja rakendumine, marsruudi muutus). Hinnapäringus kinnitatud tellimuse summa suurenemise korral edastatakse tellijale makselink, milles on välja toodud lisatasu summa ja tellimuse tähis.

5.4. Kõikide T4G keskkonnas sooritatud tehingute valuutaks on EURO. T4G keskkond ei ole kohustatud võimaldama tehinguid, mille valuuta on erinev käesoleva punkti esimeses lauses väljatoodust.

5.5. Tagastamisele kuuluvad summad kantakse kasutajale tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 10 tööpäeva jooksul raha laekumisest T4G ametlikule arveldusarvele. Tagastamisele kuuluv summa tagastatakse tellijale tema poolt registreerimisel märgitud arvelduskontole.

6. Autoriõigused

6.1. Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused (andmebaasi tegija õigused) Teenusele ja selle koosseisus olevatele materjalidele (avaldatud informatsioon, tekstid, kujutised, graafikateosed, kompilatsioonid, tarkvara, jm teosed autoriõiguse seaduse tähenduses), mille autoriõigus ei kuulu kolmandale isikule.

6.2. Teenuse üldsusele kättesaadavaks tegemisega ei anna Haldaja ühelegi isikule autoriõigusi Teenusele või selles avaldatud materjalidele.

6.3. Teenuse kaudu kättesaadavaid materjale võib autoriõiguse seaduses sätestatud vaba kasutuse piires (kasumit mittetaotleval eesmärgil) reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda, kohandada, üldsusele näidata, edastada või kättesaadavaks teha. Kogu andmebaasist või selle olulisest osast väljavõtte tegemine või nende taaskasutamine on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel. Käesolev punkt ei kohaldu avaandmete kogumi kasutamisel.

6.4. Teenuse, selle struktuuri, tehnilise ja graafilise lahenduse või programmide reprodutseerimine on keelatud.

6.5. Teenusele ja Haldajale on lubatud teha viiteid ja hüperlinke (sh süvalinke alamlehekülgedele) tingimusel, et need ei anna Teenuse ega Haldaja kohta valet, eksitavat või halvustavat informatsiooni ega edasta Teenust moonutatult. Teenuse või selle osa raamimine (framing) on lubatud üksnes Haldajaga kokkulepitud tingimustel.

7. Rakenduse kasutamise hea tava

7.1. Veoteenuse puuduste ja kvaliteediga seonduvad probleemid tuleb lahendada vastavalt veoteenuse osutaja või kaubavedude üle järelevalvet teostava ameti reeglitele.

7.2. Kuivõrd T4G üheks eesmärgiks on veoteenuse osutamise kvaliteedi parandamine, siis on selleks võimalus tellijatel anda tagasisidet teenuse osutamise osas. T4G meeskond hindab tagasisidet ning vastavalt vajadusele edastab selle veoteenuse osutajale.

7.3. Keskkonna kasutamine toimub läbi vastastikuse austuse. Eeldatakse, et veoteenuse osutaja ja tellija suhtuvad teineteisesse austusväärselt.

7.4. T4G annab endast parima, et T4G rakendust kasutaksid ausad, oma ametist ja klientidest lugu pidavad veoteenuse osutajad. Samas ei saa me kuidagi tagada seda, et T4G rakenduse vahendusel leitud veoteenuse osutaja osutuks alati kõigile neile tunnustele vastavaks. Ebameeldivuste korral teavitage sellest veoteenuse osutajat või järelevalveasutust.

7.5. Haldajal on õigus piirata Kasutaja juurdepääsu Teenusele, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi või kui Haldajal tekib põhjendatud kahtlus kasutustingimuste rikkumisest.

7.6. Teenuse kasutamisel on keelatud tegevused, mis häirivad, takistavad Teenuste osutamist Haldaja klientidele või võivad seda teha.

8. Kohalduv seadus

8.1. Käesoleva lepingu tigimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust, kui ei ole kokku lepitud teisiti.